1000602000

Technology partner: V3879 Zenitel (Stentofon)
SKU 1000602000-3879
6020 Flush Backbox