1007042000

Technology partner: V3879 Zenitel (Stentofon)
SKU 1007042000-3879
7042 Wall Master w-Display & 8 DAK