1009970200

Technology partner: V3879 Zenitel (Stentofon)
SKU 1009970200-3879
99702 Relay Unit