1009970500

Technology partner: V3879 Zenitel (Stentofon)
SKU 1009970500-3879
99705 RIO Unit