NV-FLX-04-XKIT

SKU NV-FLX-04-XKIT-1629
FLEX4 Extender Kit: 1 FLEX4, 1 FLEX-Base, 55VDC, 110W Power Supply